Gunbroker - Sklep myśliwski - Wabiki na zwierzynę

Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego firmy gunbroker.pl
§ .1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 25 grudnia 2014 roku.
2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem:gunbroker.pl  jest Katarzyna GUNBROKER.PL,Katarzyna Leśkiewicz NIP 827-150-37-28, z siedzibą w Sieradzu, ul Spokojnej 4
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie gunbroker.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.

§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.gunbroker.pl lub telefonicznie w godzinach pracy pod numerami: 690 90 80 26 l
2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty www.gunbroker.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.
3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje droga e- mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru).
4. Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów, kartą płatniczą/Dotpay, Paypal lub przelewem na konto wabiarz.pl . Formy płatności opisane są w zakładce: formy płatności i wysyłki na stronie gunbroker.pl
5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia,
b) w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto gunbroker.pl
c) w przypadku płatności karta kredytową poprzez serwis Dotpay.pl , Przelewy24, Tpay, – w chwili otrzymania na przez firmę potwierdzenia dokonania zapłaty,
d) w przypadku zakupu ratalnego – po otrzymania przez właściciela sklepu podpisanej przez klienta umowy kredytowej, bądź otrzymania informacji od banku o udzieleniu kredytu.
6. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon, chyba że na żądanie klienta ma być wystawiona faktura VAT.
7. W przypadku zamówień wysyłanych poza granice RP, zgodnie z dyspozycją art. 35d ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w przypadku przemieszczania broni palnej lub amunicji z terytorium RP jako państwa początkowego transakcji, wymaga się poświadczenia zgody przewozowej przez komendanta wojewódzkiego Policji.
8. W przypadku gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, firma  zastrzega sobie prawo do uznania, iż klient zrezygnował z nabycia zamówionych produktów.
9. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu (możliwe opcje: wysyłka w 24 godziny, wysyłka w 2 dni, wysyłka w 3-5 dni, wysyłka do 14 dni, na zamówienie, produkt niedostępny). W przypadku niedostępności towaru zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.
10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i nie zawierają kosztów doręczenia przesyłki, ubezpieczenia jej na czas transportu.
11. W każdym przypadku klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e- mail na adres gunbroker@poczta.fm do momentu zmiany statusu zamówienia na: „w realizacji”.
§ 3. Dostawa i odbiór produktu
1. Produkty zamówione w sklepie internetowym dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej ub kuriera
2. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu gunbroker.pl
3. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 12.00 zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym). Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 12.00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w następnym dniu roboczym, chyba że ten dzień uznany jest za ustawowo wolny od pracy, wtedy produkt zostanie wysłany w najbliższym możliwym dniu roboczym.
4. Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem gunbroker.pl celem rozwiązania zaistniałego problemu.
5. Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie RP jest odpowiedni do wagi i sposobu wysyłki.
6. W przypadku złożenia zamówienia o wartości powyżej 600 zł klient nie ponosi kosztów wysyłki na terenie kraju (RP). Koszty wysyłki poza granice RP zależą od kraju dostawy oraz łącznej wagi zamówionych produktów.
§ 4. Zwroty i wymiany
1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu. Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, dostępnego tutaj lub na dole niniejszej strony. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie oświadczenia wraz z paragonem  o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
4. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
§ 5. Reklamacje
1. Sklep internetowy gunbroker.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
2. gunbroker.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby klienta inny sposób zaspokojenia.
4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że gunbroker.pl ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
5. Jeżeli, gunbroker.pl po otrzymaniu od klienta żądania określonego w ust. 3, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
6. Jeżeli klient, z przyczyn określonych w ust. 3, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
7. W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy wypełnić formularz reklamacyjny.

§ 6. Prawa autorskie

1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego gunbroker.pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej gunbroker.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami , stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy,
b) wysłania zamówienia.
2. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep gunbroker.pl
3. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
c) Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
§ 8. Postanowienia końcowe
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data


Przejdź do strony głównej